Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van V&K-Stenen man,

Het bestuur van V & K – Stenen Man nodigt hierbij al haar club- en
ereleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Ook wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden zijn van harte
uitgenodigd.

Datum: donderdag 24 januari 2019
Locatie: Grettingalaan 43, Harlingen (CBS Prins Johan Friso)
Tijd: 20:00 uur

Indien men is verhinderd, dan dit graag vooraf kenbaar maken bij:
info@venk-stenenman.nl.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V & K – Stenen Man
Datum: 24 januari 2019
Locatie: Grettingalaan 43, Harlingen (CBS Prins Johan Friso)
Tijd: 20:00 uur
Het bestuur van V & K – Stenen Man nodigt hierbij al haar club- en ereleden uit voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV).
Ook wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden zijn van harte uitgenodigd.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 19 april 2017
5. Stand van zaken vereniging
6. Bestuursverkiezing
a. Afgetreden: Ester de Bruin (ledenadministratie),Judith van Velsen (bestuurslid),Marieke        Wouda (secretaris)
b. Voordragen nieuwe bestuursleden / verkiezing:
Bennie Trinks (secretariaat)
Marije Ouwehand (bestuurslid)
7. Financiën, worden voor de vergadering toegezonden.nadere toelichting ter vergadering
8. Rondvraag
a. Alleen voor zover schriftelijk of via de mail minimaal 1 dag van tevoren bij het
voorzitterschap ingeleverd (via onderstaand mailadres).
9. Sluiting

Indien men is verhinderd, dan dit graag vooraf kenbaar maken bij: info@venk-stenenman.nl.
Het bestuur